Granty nie tylko z ministerstwa – aktualne nabory

Do biegu, gotowi, start!

Czekamy z niecierpliwością, aż znowu zostaną ogłoszone programy MKiDN i znów opanuje nas szał grantozy. Kto nie pisał na ostatnią chwilę wniosków pod koniec listopada i nie wysyłał ich ostatniego dnia z nadzieją, że serwery wytrzymają, ten nie zna życia. Ostrzymy klawiatury i gładzimy strony w Wordzie, oczekując na ten sygnał – EBOI znów przyjmuje 😉

A tymczasem, często o tym zapominamy, że są jeszcze inne opcje starania się o granty na działalność kulturalną. Dla chętnych – kilka propozycji na najbliższy czas.

 

 1. Program Kultura – Działanie 2: „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” (MKiDN) 

Partnerami programu są Norweski Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego oraz Norweska Rada Sztuki. Program jest wdrażany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. fundusze norweskie i EOG). Celem Programu jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami i uczestnikami życia kulturalnego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy podmiotami polskimi instytucjami a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Wnioski mogą składać:

 1. Publiczne instytucje kultury.
 2. Archiwa państwowe.
 3. Szkoły i uczelnie artystyczne.
 4. Kościoły i związki wyznaniowe.
 5. Organizacje pozarządowe z sektora kultury.
 6. Jednostki samorządu terytorialnego.
 7. Przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Wsparcie można uzyskać na projekty współpracy kulturalnej pomiędzy polskimi instytucjami a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Tematyka:  muzyka i sztuki performatywne, sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, przemysł kultury, przemysł kreatywny, literatura i krytyka sztuki, edukacja kulturalna, edukacja artystyczna, inne wpisujące się w cele programu.

Projekty mogą dotyczyć jednego lub kilku powyższych obszarów tematycznych.

Rodzaje projektów: organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych, wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych, wspieranie projektów dotyczących edukacji kulturalnej i artystycznej, współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów, współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich (w tym digitalizacji dóbr kultury); dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego w celu jego publicznego udostępniania; zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom i dobrom kultury; zarządzania dziedzictwem kulturowym, wspieranie rozwoju literatury i krytyki sztuki, inne, zgodne z celami programu.

Każdy projekt musi obejmować zadania z co najmniej jednego z poniższych zakresów, tj. przedsiębiorczości kulturalnej, rozwoju publiczności, wsparcia mniejszości etnicznych i narodowych. Z programu wyłączone są produkcja filmowa, gry komputerowe, wprowadzanie produktów na rynek.

Czas trwania projektu: maks. 24 miesiące, do 30.04.2024

Wysokość wsparcia: maks. 85%, 100.000 – 500.000 euro.

Termin składania wniosków: 16 listopada 2020 – 22 stycznia 2021

Więcej informacji:

https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/opis-dzialania.php

https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/ogloszeniae-o-naborze.php

https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/topics/drugi-nabor-projektow-do-dzialania-2.php

 

 1. Dotacje Fundacji MBanku

Program przewiduje dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz około matematycznych projektów rozwojowych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe.

Wsparcie można uzyskać  na:

1. Projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje matematyki).

2. Projekty rozwojowe około matematyczne (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki).

Organizatorem programu jest Fundacja mBanku (mFundacji).

Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się m.in.:

– koszty zarządzania projektem i administracyjne, w tym wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowość, zakup niezbędnych materiałów biurowych (np. papier do drukarki). Koszty te nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty;

– wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia lub opracowujących materiały edukacyjne;

– zakup pomocy naukowych, artykułów plastycznych i innych materiałów niezbędnych do zajęć, nagrody w konkursach, koszt wydruku materiałów;

– trwałe elementy wyposażenia oraz sprzęt elektroniczny o wartości nieprzekraczającej 20% wnioskowanej kwoty i tylko jeśli są merytorycznie uzasadnione.

Każdy projekt może zostać dofinansowany maks. 3 razy.

Wnioski rozpatrywane są przez cały rok, raz w miesiącu.

Fundacja nie dofinansowuje projektów trwających w momencie złożenia wniosku.

Termin składania wniosków:

21 października 2020

25 listopada 2020

16 grudnia 2020

 

Szczegóły tutaj: https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

 

 1. Równać szanse – Regionalny Konkurs Grantowy

Jeśli działasz w organizacji pozarządowej, domu kultury, bibliotece czy nieformalnej grupie dorosłych z małej miejscowości to możesz złożyć wniosek o dotację do 8 500 zł na półroczne działania z młodzieżą!

W tym konkursie można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na sześciomiesięczne projekty realizowane od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,

– miejskie i gminne domy kultury,

– organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),

– Ochotnicze Straże Pożarne,

– nieformalne grupy dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową).

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczba członków grupy projektowej to 12-20 osób.

Ważne terminy:

27.10.2020 r.- zakończenie naboru wniosków o godzinie 12:00,

15.12.2020 r.- ogłoszenie wyników konkursu.

 

Więcej informacji: https://rownacszanse.pl/rkg2020

 

 1. Dotacje pozakonkursowe – Fundacja PZU

O dotację mogą ubiegać się instytucje publiczne, w tym instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, kluby itp.), ośrodki badawcze, szkoły czy uczelnie wyższe, oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. m. in.: fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, osoby prawne i organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Projekt musi być zgodny ze strategicznymi celami Fundacji PZU i mieścić się w ramach działalności statutowej oraz być zgodny z zasadami Regulaminu przyznawania dotacji pozakonkursowych.

Nabór trwa cały rok.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line.

Szczegóły tutaj:

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

 

 1. Fundacja KGHM Polska Miedź

Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera inicjatywy w czterech obszarach – kultury i tradycji, sportu i rekreacji, nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Celem Fundacji jest troska o lokalną tożsamość, tradycje i wsparcie finansowe tych obszarów, które są dla ludzi ważne. Wspierane są szpitale i przychodnie, szkoły, teatry, opery, filmy, imprezy i obiekty sportowe. Podstawą działania Fundacji KGHM Polska Miedź są darowizny, które udzielane są osobom fizycznym oraz instytucjom.

Osoby fizyczne mogą uzyskać wsparcie w zakresie ochrony zdrowia, a instytucje wspierane są w realizacji inicjatyw, projektów i przedsięwzięć w czterech obszarach:

 • Zdrowie i bezpieczeństwo,
 • Sport i rekreacja,
 • Nauka i edukacja,
 • Kultura i tradycje.

Dotacje są przyznawane na bieżąco.

Więcej informacji: http://www.fundacjakghm.pl/

Osoby fizyczne mogą starać się o darowizny w zakresie ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. Wniosek o darowiznę złożyć może:

 • osoba pełnoletnia;
 • opiekun prawny;
 • rodzic osoby niepełnoletniej.

http://www.fundacjakghm.pl/web/guest/dla-osob-fizycznych

Wszystkie instytucje, które ubiegają się o przyznanie darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź muszą poprawnie wypełnić wniosek zawierający szczegółowe dane o przeprowadzanym projekcie. Do każdego wniosku trzeba dołączyć:

szczegółowy opis projektu;

szczegółowy budżet projektu;

statut organizacji lub inny dokument określający zasady działalności wnioskodawcy;

kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności.

http://www.fundacjakghm.pl/web/guest/dla-instytucji

 

 1. Fundacja LOTTO Milion Marzeń

Fundacja LOTTO Milion Marzeń powstała w 2009 roku, aby wypełniać misję społeczną fundatora – Totalizatora Sportowego.

Do jednych z najważniejszych inicjatyw i projektów fundacji należy program sportowy, mający na celu popularyzację aktywności fizycznej wśród młodzieży gimnazjalnej, a także program kulturalny, wspierający młodych twórców i animatorów. Fundacja aktywnie promuje ideę wolontariatu i angażuje pracowników Totalizatora Sportowego w działania na rzecz potrzebujących. W ramach statutowo określonych programów udziela też różnym podmiotom pomocy filantropijnej.

PROGRAM GRANTÓW

Fundacja angażuje się we współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Wspiera także inicjatywy innych organizacji non-profit  ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury.

Obszary działań, na które można uzyskać Wsparcie:

 • sport,
 • kultura, dziedzictwo narodowe
 • edukacja,
 • pomoc społeczna.

Fundacja udziela wsparcia organizacjom non-profit. Są to m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego.

Warunkiem uzyskania Wsparcia jest złożenie poprzez informatyczny system składania wniosków znajdujący się na stronie http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/ kompletnego i poprawnego pod względem merytorycznym „Wniosku o wsparcie”.

O wsparcie można się ubiegać przez cały rok kalendarzowy.

Więcej informacji: http://www.fundacjalotto.pl/.

 

 1. ZAIKS – Fundusz Popierania Twórczości

Celem statutowym Funduszu Popierania Twórczości jest m.in. udzielanie pomocy, inicjowanie i wspomaganie dziedzin twórczości o trwałych wartościach kulturalnych, propagowanie twórczości polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tych rodzajów, które reprezentują wysokie walory artystyczne i wychowawcze, udzielanie pomocy finansowej instytucjom i twórcom, propagującym kulturę polską, a także otaczanie szczególną opieką wartościowych i ambitnych w swej formie i treści utworów artystycznych.

Zarząd Funduszu Popierania Twórczości może udzielać pomocy finansowej instytucjom propagującym twórczość rodzimą, w tym sztukę ludową i regionalną, współfinansować zjazdy, kongresy i imprezy, których celem jest rozwój i wzbogacenie kultury, fundować jednorazowe stypendia twórcom polskim i zagranicznym, także zapewniać środki materialne konieczne twórcom do wykonywania zawodu.

 1. Zarząd Funduszu zbiera się trzy razy do roku, tj. w lutym, czerwcu i październiku.
 2. Odpowiednio do w/w terminów rozpatrywane są wnioski złożone do końca grudnia, kwietnia i sierpnia z zastrzeżeniem §7 pkt 4.

Ważne: Zarząd się  nie zbiera, jeśli nie ma środków.

Więcej informacji na stronie: http://www.zaiks.org.pl/133,103,fundusz_popierania_tworczosci

Kontakt: tel: 22 55 67 193

lub adres mailowy: FPT@zaiks.org.pl.

 

8. Generator innowacji. Sieci Wsparcia 2

Misją projektu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2 jest dotarcie do pomysłów na innowacje społeczne na rzecz osób starszych. Następnie w ramach kilkumiesięcznej współpracy organizatorzy będą wspierać w stworzeniu gotowego rozwiązania, które będzie możliwe do wdrożenia przez zainteresowane organizacje, instytucje, samorządy, firmy, społeczników w całej Polsce.

Kto może zgłosić pomysł?
Osoby indywidualne i grupy nieformalne, podmioty prywatne i podmioty publiczne, w tym organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, firmy. Ponadto przedstawiciele różnych dyscyplin, z różnym doświadczeniem, m.in.: działalność społeczna, edukacyjna i medyczna, artyści, designerzy, projektanci usług, programiści, psycholodzy, socjolodzy, opiekunowie.
Z pomysłem mogą zgłaszać się:
› co najmniej dwie osoby fizyczne,
› co najmniej dwie osoby fizyczne we współpracy z instytucją/firmą/organizacją,
› instytucja/firma/organizacja delegująca swojego pracownika,
› partnerstwa instytucji/firm/organizacji (lider i partnerzy) wskazujące osoby reprezentujące partnerstwo.

 

Jakie pomysły można zgłaszać?

1. Projektowanie własnej starości – w jaki sposób osoby starsze mogą włączać się w życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej i lokalnej, samodzielnie oraz przy udziale bliskich osób, jak mogą poprawić jakość codziennego życia i lepiej przygotować się do późniejszej starości,
2. Społeczne sieci wsparcia – jak uruchamiać lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych lub/i ich opiekunów, by zmniejszać poczucie osamotnienia oraz wykluczenie społeczne,
3. Uspołecznienie instytucji – w jaki sposób różne instytucje (pomocy społecznej, kultury, firmy, placówki ochrony zdrowia) mogą oferować usługi lepszej jakości i bardziej dostępne, współtworzone przez osoby starsze.
Pomysły powinny być innowacyjne, czyli:
› prowadzić do powstania nowych produktów i usług,
› ulepszać istniejące rozwiązania,
› nie były jeszcze realizowane w Polsce.

Co można zyskać?

• dofinansowanie na testowanie rozwiązania w wysokości do 50 tys. zł
•  wsparcie ekspertów o wartości od 5 do nawet 30 tys. zł
•  indywidualną pracę nad rozwojem pomysłu z tutorem
•  profesjonalną promocję o wartości ponad 19 tys. zł
•  udział w targach, warsztatach, spotkaniach i pitchingach

Termin składania wniosków – 30.10.2020

Szczegóły: http://sieciwsparcia.pl/o-projekcie/

 

9. Odkryj Swój Skarb – II edycja (NCK)

Celem konkursu jest wypromowanie miejsc i pomysłów na działania edukacyjne ukazujące „skarby” małych i średnich miejscowości, miast i miasteczek Polski (do 30 000 mieszkańców), a także wyłonienie spośród nadesłanych zgłoszeń 20 działań, które zostaną uhonorowane umieszczeniem w publikacji „Lokalne Inspiracje – Do dzieła!”.

Organizatorzy chcą  docenić tych, którzy niezależnie od okoliczności działają na rzecz polskiego dziedzictwa materialnego i niematerialnego, rozbudzając zainteresowanie małymi miejscowościami i ich otoczeniem – zarówno u samych mieszkańców, jak i osób odwiedzających. Zwłaszcza w tym trudnym roku.

Do konkursu mogą być zgłaszane działania zrealizowane w czasie 3 lat poprzedzających pandemię koronowirusa, tj.: od 15 marca 2017 r. do 15 marca 2020 roku (pandemia COVID-19 miała na tyle zasadniczy wpływ na życie społeczne, że działania realizowane po 15 marca 2020 roku mają odmienne uwarunkowania i specyfikę). 

Dla autorów najlepszych działań przewidziano nagrody finansowe i wyróżnienia w formie nagród rzeczowych. Pula nagród wynosi 20 000 zł.

Wnioski można składać do 5 listopada 2020.

Więcej informacji:  https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/odkryj-swoj-skarb/aktualnosci/edycja-2020

 

—————————————————————

Znasz jeszcze jakieś miejsca w sieci, gdzie można się udać w sprawie grantów na działalność kulturalną i gdzie właśnie odbywają się nabory? Podaj wskazówki w komentarzu, chętnie poznam nowe programy.

 

Dodam jeszcze poza programem, że rok 2021 będzie rokiem Stanisława LemaKonstytucji 3 Maja, więc w najbliższym czasie może być sporo konkursów tematycznych ogłaszanych przez takie instytucje jak Muzeum Historii Polski albo Instytut Adama Mickiewicza.

 


Podobało Ci się? Wesprzyj Kulturę na Czasie na Patronite!

https://patronite.pl/kultura-na-czasie-blog

Kultura na Czasie
Anna Rudnicka

58-100 Świdnica,
ul. M. Kopernika 25/7

NIP:

8821983189

REGON:

524920551

W czym mogę Ci pomóc?

Telefon:

+48 605 925 386

Mail:

info@kulturanaczasie.pl

Znajdź mnie w mediach społecznościowych!

Regulamin sklepu internetowego

Polityka prywatności

Copyright © 2024 wsparcie adito.pl