konkurs

Granty nie tylko z ministerstwa – aktualne nabory

20 października 2020

Do biegu, gotowi, start!

Czekamy z niecierpliwością, aż znowu zostaną ogłoszone programy MKiDN i znów opanuje nas szał grantozy. Kto nie pisał na ostatnią chwilę wniosków pod koniec listopada i nie wysyłał ich ostatniego dnia z nadzieją, że serwery wytrzymają, ten nie zna życia. Ostrzymy klawiatury i gładzimy strony w Wordzie, oczekując na ten sygnał – EBOI znów przyjmuje 😉

A tymczasem, często o tym zapominamy, że są jeszcze inne opcje starania się o granty na działalność kulturalną. Dla chętnych – kilka propozycji na najbliższy czas.

 

 1. Program Kultura – Działanie 2: „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” (MKiDN) 

Partnerami programu są Norweski Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego oraz Norweska Rada Sztuki. Program jest wdrażany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. fundusze norweskie i EOG). Celem Programu jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami i uczestnikami życia kulturalnego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy podmiotami polskimi instytucjami a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Wnioski mogą składać:

 1. Publiczne instytucje kultury.
 2. Archiwa państwowe.
 3. Szkoły i uczelnie artystyczne.
 4. Kościoły i związki wyznaniowe.
 5. Organizacje pozarządowe z sektora kultury.
 6. Jednostki samorządu terytorialnego.
 7. Przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

Wsparcie można uzyskać na projekty współpracy kulturalnej pomiędzy polskimi instytucjami a instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Tematyka:  muzyka i sztuki performatywne, sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, przemysł kultury, przemysł kreatywny, literatura i krytyka sztuki, edukacja kulturalna, edukacja artystyczna, inne wpisujące się w cele programu.

Projekty mogą dotyczyć jednego lub kilku powyższych obszarów tematycznych.

Rodzaje projektów: organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych, wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych, wspieranie projektów dotyczących edukacji kulturalnej i artystycznej, współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów, współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich (w tym digitalizacji dóbr kultury); dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego w celu jego publicznego udostępniania; zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom i dobrom kultury; zarządzania dziedzictwem kulturowym, wspieranie rozwoju literatury i krytyki sztuki, inne, zgodne z celami programu.

Każdy projekt musi obejmować zadania z co najmniej jednego z poniższych zakresów, tj. przedsiębiorczości kulturalnej, rozwoju publiczności, wsparcia mniejszości etnicznych i narodowych. Z programu wyłączone są produkcja filmowa, gry komputerowe, wprowadzanie produktów na rynek.

Czas trwania projektu: maks. 24 miesiące, do 30.04.2024

Wysokość wsparcia: maks. 85%, 100.000 – 500.000 euro.

Termin składania wniosków: 16 listopada 2020 – 22 stycznia 2021

Więcej informacji:

https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/opis-dzialania.php

https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-ii/ogloszeniae-o-naborze.php

https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/topics/drugi-nabor-projektow-do-dzialania-2.php

 

 1. Dotacje Fundacji MBanku

Program przewiduje dofinansowanie projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz około matematycznych projektów rozwojowych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe a także inne placówki oświatowo-naukowe.

Wsparcie można uzyskać  na:

1. Projekty dotyczące edukacji matematycznej (np. konkursy, specjalne lekcje matematyki).

2. Projekty rozwojowe około matematyczne (np. gry, łamigłówki czy lekcje historii przedstawiające ciekawe osoby i ich odkrycia w dziedzinie matematyki).

Organizatorem programu jest Fundacja mBanku (mFundacji).

Projekty muszą przyczyniać się do podniesienia poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania, które są spójne z wizerunkiem i polityką mBanku.

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się m.in.:

– koszty zarządzania projektem i administracyjne, w tym wynagrodzenie koordynatora projektu, księgowość, zakup niezbędnych materiałów biurowych (np. papier do drukarki). Koszty te nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty;

– wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia lub opracowujących materiały edukacyjne;

– zakup pomocy naukowych, artykułów plastycznych i innych materiałów niezbędnych do zajęć, nagrody w konkursach, koszt wydruku materiałów;

– trwałe elementy wyposażenia oraz sprzęt elektroniczny o wartości nieprzekraczającej 20% wnioskowanej kwoty i tylko jeśli są merytorycznie uzasadnione.

Każdy projekt może zostać dofinansowany maks. 3 razy.

Wnioski rozpatrywane są przez cały rok, raz w miesiącu.

Fundacja nie dofinansowuje projektów trwających w momencie złożenia wniosku.

Termin składania wniosków:

21 października 2020

25 listopada 2020

16 grudnia 2020

 

Szczegóły tutaj: https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

 

 1. Równać szanse – Regionalny Konkurs Grantowy

Jeśli działasz w organizacji pozarządowej, domu kultury, bibliotece czy nieformalnej grupie dorosłych z małej miejscowości to możesz złożyć wniosek o dotację do 8 500 zł na półroczne działania z młodzieżą!

W tym konkursie można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na sześciomiesięczne projekty realizowane od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,

– miejskie i gminne domy kultury,

– organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),

– Ochotnicze Straże Pożarne,

– nieformalne grupy dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową).

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczba członków grupy projektowej to 12-20 osób.

Ważne terminy:

27.10.2020 r.- zakończenie naboru wniosków o godzinie 12:00,

15.12.2020 r.- ogłoszenie wyników konkursu.

 

Więcej informacji: https://rownacszanse.pl/rkg2020

 

 1. Dotacje pozakonkursowe – Fundacja PZU

O dotację mogą ubiegać się instytucje publiczne, w tym instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, kluby itp.), ośrodki badawcze, szkoły czy uczelnie wyższe, oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. m. in.: fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, osoby prawne i organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Projekt musi być zgodny ze strategicznymi celami Fundacji PZU i mieścić się w ramach działalności statutowej oraz być zgodny z zasadami Regulaminu przyznawania dotacji pozakonkursowych.

Nabór trwa cały rok.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line.

Szczegóły tutaj:

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

 

 1. Fundacja KGHM Polska Miedź

Fundacja KGHM Polska Miedź wspiera inicjatywy w czterech obszarach – kultury i tradycji, sportu i rekreacji, nauki i edukacji oraz zdrowia i bezpieczeństwa. Celem Fundacji jest troska o lokalną tożsamość, tradycje i wsparcie finansowe tych obszarów, które są dla ludzi ważne. Wspierane są szpitale i przychodnie, szkoły, teatry, opery, filmy, imprezy i obiekty sportowe. Podstawą działania Fundacji KGHM Polska Miedź są darowizny, które udzielane są osobom fizycznym oraz instytucjom.

Osoby fizyczne mogą uzyskać wsparcie w zakresie ochrony zdrowia, a instytucje wspierane są w realizacji inicjatyw, projektów i przedsięwzięć w czterech obszarach:

 • Zdrowie i bezpieczeństwo,
 • Sport i rekreacja,
 • Nauka i edukacja,
 • Kultura i tradycje.

Dotacje są przyznawane na bieżąco.

Więcej informacji: http://www.fundacjakghm.pl/

Osoby fizyczne mogą starać się o darowizny w zakresie ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. Wniosek o darowiznę złożyć może:

 • osoba pełnoletnia;
 • opiekun prawny;
 • rodzic osoby niepełnoletniej.

http://www.fundacjakghm.pl/web/guest/dla-osob-fizycznych

Wszystkie instytucje, które ubiegają się o przyznanie darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź muszą poprawnie wypełnić wniosek zawierający szczegółowe dane o przeprowadzanym projekcie. Do każdego wniosku trzeba dołączyć:

szczegółowy opis projektu;

szczegółowy budżet projektu;

statut organizacji lub inny dokument określający zasady działalności wnioskodawcy;

kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności.

http://www.fundacjakghm.pl/web/guest/dla-instytucji

 

 1. Fundacja LOTTO Milion Marzeń

Fundacja LOTTO Milion Marzeń powstała w 2009 roku, aby wypełniać misję społeczną fundatora – Totalizatora Sportowego.

Do jednych z najważniejszych inicjatyw i projektów fundacji należy program sportowy, mający na celu popularyzację aktywności fizycznej wśród młodzieży gimnazjalnej, a także program kulturalny, wspierający młodych twórców i animatorów. Fundacja aktywnie promuje ideę wolontariatu i angażuje pracowników Totalizatora Sportowego w działania na rzecz potrzebujących. W ramach statutowo określonych programów udziela też różnym podmiotom pomocy filantropijnej.

PROGRAM GRANTÓW

Fundacja angażuje się we współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Wspiera także inicjatywy innych organizacji non-profit  ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury.

Obszary działań, na które można uzyskać Wsparcie:

 • sport,
 • kultura, dziedzictwo narodowe
 • edukacja,
 • pomoc społeczna.

Fundacja udziela wsparcia organizacjom non-profit. Są to m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego.

Warunkiem uzyskania Wsparcia jest złożenie poprzez informatyczny system składania wniosków znajdujący się na stronie http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/ kompletnego i poprawnego pod względem merytorycznym „Wniosku o wsparcie”.

O wsparcie można się ubiegać przez cały rok kalendarzowy.

Więcej informacji: http://www.fundacjalotto.pl/.

 

 1. ZAIKS – Fundusz Popierania Twórczości

Celem statutowym Funduszu Popierania Twórczości jest m.in. udzielanie pomocy, inicjowanie i wspomaganie dziedzin twórczości o trwałych wartościach kulturalnych, propagowanie twórczości polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tych rodzajów, które reprezentują wysokie walory artystyczne i wychowawcze, udzielanie pomocy finansowej instytucjom i twórcom, propagującym kulturę polską, a także otaczanie szczególną opieką wartościowych i ambitnych w swej formie i treści utworów artystycznych.

Zarząd Funduszu Popierania Twórczości może udzielać pomocy finansowej instytucjom propagującym twórczość rodzimą, w tym sztukę ludową i regionalną, współfinansować zjazdy, kongresy i imprezy, których celem jest rozwój i wzbogacenie kultury, fundować jednorazowe stypendia twórcom polskim i zagranicznym, także zapewniać środki materialne konieczne twórcom do wykonywania zawodu.

 1. Zarząd Funduszu zbiera się trzy razy do roku, tj. w lutym, czerwcu i październiku.
 2. Odpowiednio do w/w terminów rozpatrywane są wnioski złożone do końca grudnia, kwietnia i sierpnia z zastrzeżeniem §7 pkt 4.

Ważne: Zarząd się  nie zbiera, jeśli nie ma środków.

Więcej informacji na stronie: http://www.zaiks.org.pl/133,103,fundusz_popierania_tworczosci

Kontakt: tel: 22 55 67 193

lub adres mailowy: FPT@zaiks.org.pl.

 

8. Generator innowacji. Sieci Wsparcia 2

Misją projektu Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2 jest dotarcie do pomysłów na innowacje społeczne na rzecz osób starszych. Następnie w ramach kilkumiesięcznej współpracy organizatorzy będą wspierać w stworzeniu gotowego rozwiązania, które będzie możliwe do wdrożenia przez zainteresowane organizacje, instytucje, samorządy, firmy, społeczników w całej Polsce.

Kto może zgłosić pomysł?
Osoby indywidualne i grupy nieformalne, podmioty prywatne i podmioty publiczne, w tym organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, firmy. Ponadto przedstawiciele różnych dyscyplin, z różnym doświadczeniem, m.in.: działalność społeczna, edukacyjna i medyczna, artyści, designerzy, projektanci usług, programiści, psycholodzy, socjolodzy, opiekunowie.
Z pomysłem mogą zgłaszać się:
› co najmniej dwie osoby fizyczne,
› co najmniej dwie osoby fizyczne we współpracy z instytucją/firmą/organizacją,
› instytucja/firma/organizacja delegująca swojego pracownika,
› partnerstwa instytucji/firm/organizacji (lider i partnerzy) wskazujące osoby reprezentujące partnerstwo.

 

Jakie pomysły można zgłaszać?

1. Projektowanie własnej starości – w jaki sposób osoby starsze mogą włączać się w życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej i lokalnej, samodzielnie oraz przy udziale bliskich osób, jak mogą poprawić jakość codziennego życia i lepiej przygotować się do późniejszej starości,
2. Społeczne sieci wsparcia – jak uruchamiać lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych lub/i ich opiekunów, by zmniejszać poczucie osamotnienia oraz wykluczenie społeczne,
3. Uspołecznienie instytucji – w jaki sposób różne instytucje (pomocy społecznej, kultury, firmy, placówki ochrony zdrowia) mogą oferować usługi lepszej jakości i bardziej dostępne, współtworzone przez osoby starsze.
Pomysły powinny być innowacyjne, czyli:
› prowadzić do powstania nowych produktów i usług,
› ulepszać istniejące rozwiązania,
› nie były jeszcze realizowane w Polsce.

Co można zyskać?

• dofinansowanie na testowanie rozwiązania w wysokości do 50 tys. zł
•  wsparcie ekspertów o wartości od 5 do nawet 30 tys. zł
•  indywidualną pracę nad rozwojem pomysłu z tutorem
•  profesjonalną promocję o wartości ponad 19 tys. zł
•  udział w targach, warsztatach, spotkaniach i pitchingach

Termin składania wniosków – 30.10.2020

Szczegóły: http://sieciwsparcia.pl/o-projekcie/

 

9. Odkryj Swój Skarb – II edycja (NCK)

Celem konkursu jest wypromowanie miejsc i pomysłów na działania edukacyjne ukazujące „skarby” małych i średnich miejscowości, miast i miasteczek Polski (do 30 000 mieszkańców), a także wyłonienie spośród nadesłanych zgłoszeń 20 działań, które zostaną uhonorowane umieszczeniem w publikacji „Lokalne Inspiracje – Do dzieła!”.

Organizatorzy chcą  docenić tych, którzy niezależnie od okoliczności działają na rzecz polskiego dziedzictwa materialnego i niematerialnego, rozbudzając zainteresowanie małymi miejscowościami i ich otoczeniem – zarówno u samych mieszkańców, jak i osób odwiedzających. Zwłaszcza w tym trudnym roku.

Do konkursu mogą być zgłaszane działania zrealizowane w czasie 3 lat poprzedzających pandemię koronowirusa, tj.: od 15 marca 2017 r. do 15 marca 2020 roku (pandemia COVID-19 miała na tyle zasadniczy wpływ na życie społeczne, że działania realizowane po 15 marca 2020 roku mają odmienne uwarunkowania i specyfikę). 

Dla autorów najlepszych działań przewidziano nagrody finansowe i wyróżnienia w formie nagród rzeczowych. Pula nagród wynosi 20 000 zł.

Wnioski można składać do 5 listopada 2020.

Więcej informacji:  https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/odkryj-swoj-skarb/aktualnosci/edycja-2020

 

—————————————————————

Znasz jeszcze jakieś miejsca w sieci, gdzie można się udać w sprawie grantów na działalność kulturalną i gdzie właśnie odbywają się nabory? Podaj wskazówki w komentarzu, chętnie poznam nowe programy.

 

Dodam jeszcze poza programem, że rok 2021 będzie rokiem Stanisława LemaKonstytucji 3 Maja, więc w najbliższym czasie może być sporo konkursów tematycznych ogłaszanych przez takie instytucje jak Muzeum Historii Polski albo Instytut Adama Mickiewicza.

 


Podobało Ci się? Wesprzyj Kulturę na Czasie na Patronite!

https://patronite.pl/kultura-na-czasie-blog

11 komentarzy

 • Odpowiedz joanna 22 października 2020 at 15:53

  bardzo dziekuję za informacje.

  • Odpowiedz Anka 22 października 2020 at 17:35

   Proszę bardzo 🙂 Mam nadzieję, że pomogłam?

   • Odpowiedz Darek 27 października 2020 at 21:31

    Dzięki za info. Pozdrawiam Darek

    • Odpowiedz Anka 27 października 2020 at 21:37

     Proszę bardzo, mam nadzieję, że się przyda 🙂

 • Odpowiedz Ania 22 października 2020 at 18:16

  Dziekuję????Uwielbiam Twój blog????

  • Odpowiedz Anka 22 października 2020 at 18:19

   To serio tak? 😀
   Serce roście!

 • Odpowiedz Pablo 11 grudnia 2020 at 10:43

  Dziękuję za jak zwykle ciekawe wieści! Świetny blog. Czy jest jakaś stronka, która spina/zbiera wszystkie wieści na temat nowych konkursów i możliwości dofinansowania projektów? Czy raczej: „szukaj człowiecze” 😉 Jakieś wskazówki ułatwiające takie poszukiwania.

  • Odpowiedz Anka 11 grudnia 2020 at 16:45

   Dziękuję serdecznie za uznanie.
   Oczywiście, że są strony, które zbierają takie informacje. Ich głównym mankamentem jest to, że są zwykle płatne. Więc ludzie od kultury sami przeczesują Internet w poszukiwaniu wiadomości na ten temat.

 • Odpowiedz Vanil Vankilla 5 lutego 2021 at 07:05

  Rewelacyjny artykuł. Żałuję tylko, że dopiero teraz zebrałem się żeby przeczytać go od deski do deski kiedy moja działalność jako tancerza (instruktora) została kompletnie zblokowana przez obostrzenia narzucone przez rząd. Niestety większość z tych programów zakończyła już nabór wniosków. Podzwonię jeszcze jutro, ale nie mam wielkich nadziei 😉 Czy znasz formy wsparcia dla artystów z których można skorzystać w 2021r. Byłabyś tak życzliwa by się nimi podzielić ;)?
  Pozdrawiam serdecznie w oczekiwaniu na odpowiedź

  • Odpowiedz Anka 5 lutego 2021 at 17:28

   Materiał przygotowałam już jakiś czas temu i pod kątem instytucji kultury, to naturalne, że pewne propozycje już się zdeaktualizowały.
   Nabory dla osób indywidualnych – nie wiem, skąd jesteś – ale warto przejrzeć ofertę stypendiów miejskich lub wojewódzkich. Właśnie ogłoszono wyniki na stypendia ministra KDNiS, może będzie nabór śródroczny. Gdybym szukała czegoś jako osoba indywidualna, to tam bym się skierowała.

  Zostaw komentarz