Rozporządzenie z 25 maja 2021 – co nowego dla kultury?

,

Oczekiwanie na nowe rozporządzenia stało się jakimś rodzajem rozrywki.  A po długim okresie izolacji cieszą nawet proste rzeczy 😉

Mamy kolejne rozporządzenie, które luzuje obostrzenia w organizacji wydarzeń kulturalnych. Będzie zatem trochę dobrych wiadomości. A trochę jak zawsze.

Rozporządzenie jest z 25 maja 2021.

 

W skrócie:

  • od 4 czerwca można robić wydarzenia plenerowe, także z zespołami muzycznymi, ale z udostępnieniem co drugiego miejsca na widowni, ale nie więcej niż 50% miejsc, a jeśli takie nie są wyznaczone – liczy się odległość 1,5m pomiędzy widzami. Ważne – w wydarzeniu może brać udział nie więcej niż 250 osób!
  • Zarówno w plenerze, jak i we wnętrzach, obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz zakaz spożywania napojów i posiłków.
  • Do liczby osób, które mogą brać udział w wydarzeniach plenerowych, nie wlicza się zaszczepionych przeciw Covid.
  • Dane dotyczące wydarzeń we wnętrzach obowiązują do 5 czerwca – 50% zajętości sali, odległości, maseczki, zakaz spożywania posiłków i napojów.
  • Biblioteki mogą organizować spotkania i wydarzenia, jeśli udział weźmie do 15 osób, przy zachowaniu 1,5m odległości między uczestnikami, z zakrywaniem ust i nosa i bez spożywania posiłków i napojów.

 

(Dz.U. z dnia 25 maja 2021, poz. 957) – zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

A tu interesujące nas paragrafy:

2) w § 9:

d) po ust. 19 dodaje się ust. 19a i 19b w brzmieniu:
„19a. Od dnia 4 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi
zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalne
na otwartym powietrzu, pod warunkiem:
1) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby
miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy
widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób;
2) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa
w § 25 ust. 1;
3) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.
19b. Do liczby osób, o której mowa w ust. 19a pkt 1, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.”,
e) ust. 20 otrzymuje brzmienie:
„20. Do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej
z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0)
jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem:
1) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby
miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy
widzami lub słuchaczami oraz zapewnienia, aby w pomieszczeniu przebywała jednocześnie nie więcej niż
1 osoba na 15 m2
jego powierzchni;
2) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25
ust. 1;
3) zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.”,

 

k) po ust. 38 dodaje się ust. 38a w brzmieniu:
„38a. Do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej
na organizacji spotkań i wydarzeń jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem zapewnienia:
1) udziału nie więcej niż 15 osób, przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami;
2) aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1;
3) aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.”;

 

 

Kultura na Czasie
Anna Rudnicka

58-100 Świdnica,
ul. M. Kopernika 25/7

NIP:

8821983189

REGON:

524920551

W czym mogę Ci pomóc?

Telefon:

+48 605 925 386

Mail:

info@kulturanaczasie.pl

Znajdź mnie w mediach społecznościowych!

Regulamin sklepu internetowego

Polityka prywatności

Copyright © 2024 wsparcie adito.pl