Dofinansowanie instytucji kultury (nie tylko z ministerstwa!) 2022

, ,

Do biegu, gotowi, start!

Czekamy z niecierpliwością, aż znowu zostaną ogłoszone programy MKiDN i znów opanuje nas szał pisania wniosków o dofinansowanie działań kulturalnych . Kto nie pisał na ostatnią chwilę wniosków pod koniec listopada i nie wysyłał ich ostatniego dnia z nadzieją, że serwery wytrzymają, ten życia nie zna. Ostrzymy klawiatury i gładzimy strony w Wordzie, oczekując na ten sygnał – EBOI znów przyjmuje!

A tymczasem, często o tym zapominamy, że są jeszcze inne opcje starania się o granty na działalność kulturalną. Dla chętnych – kilka propozycji na najbliższy czas.

Stan na połowę października 2022

PROGRAM DOTACYJNY “POWSTANIE STYCZNIOWE 1863-1864” (Niepodległa)

Program wspiera działania o charakterze historycznym, kulturowym, artystycznym oraz edukacyjnym przygotowujące do godnego celebrowania 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej w historię narodową.

W ramach programu wspierane będą projekty włączające społeczności lokalne w obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Inicjatywy te powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.

Kto może składać wnioski?

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest MKiDN oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  • organizacje pozarządowe.

Na co dofinansowanie?

  • wystawy wraz z katalogami;
  • rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia;
  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;
  • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
  • kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników.

Uzupełnieniem działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Czas trwania projektu:

od 01.01.2023 r. do 20.11.2023 r.

Wysokość wsparcia:

można wnioskować o dofinansowanie od 10 000 zł do 80 000 złotych. Poziom dofinansowania ze środków programu dotacyjnego nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.

Termin składania wniosków:

do 04 listopada 2022 roku do godziny 15.59 przez formularz w systemie Witkac.

Więcej informacji:

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/nabor-do-nowego-programu-dotacyjnego-powstanie-styczniowe-1863-1864/

 

CULTURE MOVES EUROPE (w ramach programu Kreatywna Europa, nadzorowany przez Goethe-Institut)

Program oferuje wsparcie artystom, przedstawicielom kultury i organizacjom goszczącym, które działają w sektorze architektury, dziedzictwa kulturowego, designu i projektowania ody, przekłądów literackich, muzyki, sztuk scenicznych i wizualnych. Program wspiera działania sprzyjające włączeniu społecznemu oraz zwraca szczególną uwagę na wschodzących artystów i specjalistów w dziedzinie kultury. Składa się z dwóch kierunków działania:

  • indywidualne mobilności artystów i pracowników kultury,
  • rezydencje dla organizacji goszczących (nabór będzie otwarty od stycznia 2023)

Kto może składać wnioski?

  • indywidualni artyści i specjaliści z sektora kultury lub grupa osób (od 2 do 5) będących osobami fizycznymi
  • w wieku powyżej 18 lat
  • z sektorów kultury i kreatywnych
  • legalnie przebywający w jednym z krajów programu Kreatywna Europa
  • wnioskodawcy zamieszkujący w Ukrainie mają dodatkową możliwość ubiegania się o “mobilność wirtualną”

Na co dofinansowanie?

  • odkrywanie bogatego dziedzictwa kulturowego Europy w celu inspirowania własnej kreatywności
  • współtworzenie lub wspólny rozwój sztuk z innych krajów
  • branie udziału w edukacji pozaformalnej
  • rozwijanie lub pogłębianie międzynarodowych relacji zawodowych

Program mobilności nie może być wykorzystany wyłącznie do sfinansowania podróży artystów w celu zaprezentowania swojej pracy w profesjonalnej oprawie (tj. wernisaż, wystawa, koncert, performance).

Czas trwania projektu:

Obejmuje czas podróży i realizację projektu – dla jednej osoby czas trwania powinien wynosić od 7 do 60 dni, a w przypadku grup – od 7 do 21 dni. Mobilność musi być realizowana w ciągu jednego roku, począwszy od podpisania umowy o dotację, musi być nieprzerwana i odbywać się w jednym miejscu.

Termin składania wniosków:

pierwszy nabór wniosków trwa od 10 października 2022 do 31 maja 2023 do godziny 23.59. Wnioski składa się w języki angielskim przez Goethe-Application Portal.

Więcej informacji:

https://kreatywna-europa.eu/culture-moves-europe-program-mobilnosci-artystow-juz-otwarty/

https://culture.ec.europa.eu/news/apply-now-new-culture-moves-europe-call-for-artists

 

FUNDACJA PZU (dotacje pozakonkursowe)

Kto może składać wnioski?

O dotację mogą ubiegać się instytucje publiczne, w tym instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, kluby itp.), ośrodki badawcze, szkoły czy uczelnie wyższe, oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. m. in.: fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, osoby prawne i organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Rodzaje projektów:

Projekt musi być zgodny ze strategicznymi celami Fundacji PZU i mieścić się w ramach jej działalności statutowej oraz być zgodny z zasadami Regulaminu przyznawania dotacji pozakonkursowych.

PZU wspiera organizacje duże i małe, które z roku na rok realizują coraz lepsze, nowatorskie projekty. Cenią innowacyjność i skuteczność działań, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji.

 

Termin składania wniosków:

Nabór trwa cały rok.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line.

Więcej informacji:

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

 

I jeszcze propozycje nieoczywiste, ale z potencjałem dla kultury

NBP (dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej)

Cel programu:

  • upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
  • zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych),
  • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
  • upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
  • popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
  • promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.

Kto może składać wnioski?

  • osoby prawne,
  • inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji / zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.

 

Na co dofinansowanie?

działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.

Czas trwania projektu:

do uzgodnienia

Wysokość wsparcia:

do 30.000 zł

Termin składania wniosków:

nabór ciągły

Więcej informacji:

https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp

 

  1. FUNDUSZ WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)

Cel programu:

Celem naboru jest wsparcie dwustronnych inicjatywy pomiędzy polskimi i norweskimi podmiotami w obszarze zielonej transformacji, czyli transformacji niezbędnej do sprostania zmianom klimatycznym i wyzwaniom środowiskowym.

Nabór wniosków dotyczy następujących obszarów: energia odnawialna i inne formy czystych rozwiązań energetycznych, transport bezemisyjny, w tym zielona żegluga, inteligentne/zrównoważone rozwiązania miejskie, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, gospodarka o obiegu zamkniętym.

Podana lista nie wyczerpuje obszarów kwalifikujących się do wsparcia, ponieważ rozpatrzeniu mogę być poddane propozycje projektów także z innych dziedzin, o ile wykaże się ich znaczenie dla zielonej transformacji.    

Kto może składać wnioski?

W naborze mogą brać udział osoby prawne, publiczne lub prywatne, komercyjne lub niekomercyjne lub organizacje pozarządowe z siedzibą w Polsce lub Norwegii. Inicjatywy muszą być realizowane w partnerstwie z podmiotami z Norwegii.

Na co dofinansowanie?

na działania miękkie:

  • wydarzenia mające na celu inicjowanie współpracy, które nie są związane z jednym określonym programem;
  • współpraca techniczna i wymiana ekspertów;
  • oddelegowanie pracowników i praktyki;
  • budowanie zdolności i krótkookresowe szkolenia;
  • warsztaty i seminaria poświęcone kwestiom będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania;
  • misje i wizyty studyjne;
  • gromadzenie danych, raporty, studia i publikacje;
  • kampanie, wystawy i materiały promocyjne.

Czas trwania projektu:

max 12 miesięcy

Wysokość wsparcia:

od 50 000 euro do 250 000 euro. 

Termin składania wniosków:

do 15 listopada 2022

Więcej informacji:

https://www.eog.gov.pl/strony/skorzystaj-z-funduszy/nabory-wnioskow/konkurs-na-inicjatywy-z-zakresu-zielonej-transformacji/

Kultura na Czasie
Anna Rudnicka

58-100 Świdnica,
ul. M. Kopernika 25/7

NIP:

8821983189

REGON:

524920551

W czym mogę Ci pomóc?

Telefon:

+48 605 925 386

Mail:

info@kulturanaczasie.pl

Znajdź mnie w mediach społecznościowych!

Regulamin sklepu internetowego

Polityka prywatności

Copyright © 2024 wsparcie adito.pl