EDIT 12.05.2021: Wreszcie do przodu! Co dla ośrodków kultury w Rozporządzeniu z 6.05.2021

, ,

6 maja 2021 zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861).

Co to oznacza dla instytucji kultury, zwłaszcza dla domów/ośrodków/centrów kultury, które dotychczas miały największy problem z odnalezieniem się w wydawanych przepisach? Poniżej ściąga i wypis z konkretnych paragrafów rozporządzenia.

EDIT: aktualizacja po konferencji 12 maja!

Na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/przypominamy-majowy-harmonogram-lagodzenia-obostrzen podane są informacje, że kalendarz luzowania obostrzeń ma wyglądać tak:

 

15 maja 2021 (sobota)

Zniesiony będzie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Bez zmian pozostanie jednak obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze.

Kultura – kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie na świeżym powietrzu

 • maks. 50-procentowe obłożenie

Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu

 • z zachowaniem reżimu sanitarnego

21 maja 2021 (piątek)

Kultura – kina, projekcje filmowe, teatry, opery, filharmonie

 • obłożenie 50%
 • reżim sanitarny, m.in. dystans, dezynfekcja rąk, maseczki
 • uczestnicy nie mogą spożywać napojów lub posiłków

Domy i ośrodki kultury, świetlice, działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury w pomieszczeniach

 • wznowienie działalności z zachowaniem reżimu sanitarnego

Rozrywka – parki rozrywki na świeżym powietrzu

 • obłożenie 50 proc.

Harmonogram może zmieniać się w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

 

A tutaj rozporządzenie zmieniające z 14 maja 2021.

——————————————————————————————————————

Najważniejsze informacje dla nas są takie (na dzień 6 maja 2021):

– do 14 maja nie ma dla nas żadnych zmian,

– od 15 maja możemy robić wydarzenia plenerowe (koncerty – ale wykluczone są zespoły muzyczne i grupy cyrkowe, spektakle, kino itp.) do 50% liczby miejsc, z wydzielonymi miejscami, z zachowaniem odstępów (do 5 czerwca),

– od 29 maja możemy robić wydarzenia we wnętrzach, połowa dostępności sali, obowiązują maseczki i dystans, zakaz spożywania posiłków i napojów,

– od 15 do 28 maja działania warsztatowe i sekcyjne (nie mylić z próbami do wydarzeń artystycznych!) tylko na zewnątrz, w grupach do 15 osób, dystans – wiadomo….

– od 29 maja działania warsztatowe i sekcyjne mogą wrócić do pomieszczeń (akurat jak się ciepło robi, szczegół) – poza tym maseczki, dystans, brak jedzenia i picia…

– do 5 czerwca galerie mają przelicznik 1 osoba na 15m2, nakaz zasłaniania ust i nosa,

– do 5 czerwca wszelkie targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania – mają być zdalnie,

– do 5 czerwca zakaz prowadzenia wesołych miasteczek i parków rozrywki,

– od 15 maja nie trzeba nosić maseczek w przestrzeni publicznej.

 

A tu podpunkty z rozporządzenia dotyczące instytucji kultury:

 

Rozdział 3 

Ograniczenia, zakazy i nakazy obowiązujące na obszarze, na którym wystąpił stan epidemii

§ 9. 

 1. Do dnia 14 maja 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalne w zakresie organizowanych bez udziału publiczności:

1)       działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia;

2)       nagrań fonograficznych i audiowizualnych;

3)       wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

 1. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) polegającej na działalności grup cyrkowych i zespołów muzycznych jest dopuszczalne w zakresie organizowanych bez udziału publiczności:

1)       działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia;

2)       nagrań fonograficznych i audiowizualnych;

3)       wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

 1. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0), z wyłączeniem działalności grup cyrkowych i zespołów muzycznych, jest dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

 

 1. Od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0), z wyłączeniem działalności grup cyrkowych i zespołów muzycznych, jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem:

1)       udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;

2)       zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1;

3)       zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

 

 1. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r.:

1)       wykonywanie zadań edukacyjnych i animacyjnych przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i inne podmioty prowadzące działalność ujętą w Podklasie 90.04.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz przez instytucje kultury i inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902),

2)       prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice

– jest dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

 

 1. Od dnia 29 maja 2021 r.: 

1)       wykonywanie zadań edukacyjnych i animacyjnych przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i inne podmioty prowadzące działalność ujętą w Podklasie 90.04.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz przez instytucje kultury i inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,

2)       prowadzenie działalności przez domy i ośrodki kultury oraz świetlice

– jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

 

 1. Do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie działalności przez instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, galerie sztuki oraz inne instytucje kultury prowadzące działalność wystawienniczą jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:

1)       przebywała w nich jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia;

2)       zwiedzający realizowali nakaz zakrywania ust i nosa zgodnie z § 25 ust. 1 i 2.

 

 1. W przypadku:

1)       udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, nie stosuje się warunku, o którym mowa w ust. 23 pkt 1;

2)       zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury oraz innych podmiotów, o których mowa w ust. 23, nie stosuje się warunków, o których mowa w ust. 23.

 

 1. Do dnia 14 maja 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w domach i ośrodkach kultury, w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z), z wyjątkiem działalności, która może być realizowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

 1. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo jest dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.

 

 1. Od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z) jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem:

1)       udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;

2)       zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1; 3)      zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

 

 1. Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca oraz obowiązek zachowania odległości, o których mowa w ust. 19, 20, 26 i 27, nie dotyczy:

1)       widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 19, 20, 26 i 27, z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

2)       widza, który uczestniczy w wydarzeniach realizowanych w ramach działalności, o których mowa w ust. 19, 20, 26 i 27, z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

3)       osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

 

I jeszcze punkt o maseczkach:

§ 25. 1. Do dnia 5 czerwca 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów
o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910 oraz z 2021 r. poz. 11) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach
posiadania,
c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,
d) w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
e) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
2. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. nakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy miejsc na otwartym powietrzu.

Całe Rozporządzenie można przeczytać TUTAJ.

Miłego dnia!

Kultura na Czasie
Anna Rudnicka

58-100 Świdnica,
ul. M. Kopernika 25/7

NIP:

8821983189

REGON:

524920551

W czym mogę Ci pomóc?

Telefon:

+48 605 925 386

Mail:

info@kulturanaczasie.pl

Znajdź mnie w mediach społecznościowych!

Regulamin sklepu internetowego

Polityka prywatności

Copyright © 2024 wsparcie adito.pl